Friday, June 2, 2023
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า!

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งมองว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ และก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ ผ่านทาง งานบรรยาย บทความ และหนังสือ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลนำเสนอ ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และเมื่อไม่นานมานี้มีพิธีมอบรางวัล องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา โดยมี วิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน และท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ผู้เขียน: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ผู้เชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา

เป็นประธานในพิธี พิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้มีเป้าหมายให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็น คนดี คนเก่ง และคนกล้า

ผมขอบคุณรัฐบาลและขอสนับสนุนที่จัดให้มีแผนการสร้างคนดี เก่ง กล้า และมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ผมเองนำเสนอความคิดสร้างคน ดี เก่ง กล้า มานานหลายสิบปี ทั้งในงานบรรยายตามสถานที่ต่างๆ บทความ และหนังสือ

จนถึงการขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า ในช่วงหลายปีที่เพิ่งผ่านมา อาทิ

– การบรรยายพิเศษ คนเก่งสร้างได้: อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220 ปี พ.ศ. 2560 ณ ที่ประชุมสมัชชาสยามอารยะ

– การบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ

– หนังสือ ชาวอารยะ: ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา ปี พ.ศ. 2555

– หนังสือ คนเก่งสร้างได้: อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220 ปี พ.ศ. 2559

– หนังสือ คนดีสร้างได้: โมเดลบริบูรณ์ธรรม ปี พ.ศ. 2560

– หนังสือ คนกล้าสร้างได้: โมเดลบ้านสามหลัง ปี พ.ศ. 2560

– หนังสือ ผู้นำสร้างได้: สไตล์ ดร. แดน ปี พ.ศ. 2561

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

– บทความ สร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” เพื่อการสร้างชาติ ใน กรุงเทพธุรกิจ (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 2561

– หลักสูตร เยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า โดย สถาบันการสร้างชาติ เป้าหมายต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

– ชมรม เยาวชนสร้างชาติ สร้างคน ดี เก่ง กล้า โดย เยาวชนสร้างชาติ ปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

สโลแกน คนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี = “ผู้อื่นก่อน” Others First! คนเก่ง = “ทำได้แน่” Can Do, Yes! คนกล้า = “ยืนหยัด” Firm Stance!

คน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างชาติและการพัฒนาประเทศ หากกำลังคนทุกระดับมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ประเทศมีคุณภาพด้วยเช่นกัน การสร้างคน ดี เก่ง กล้า ควรเป็นเป้าหมายการสร้างคนแห่งอนาคต ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ ควรร่วมมือกันทำให้การสร้างคน ดี เก่ง กล้า ที่ว่านี้เกิดขึ้นทั่วไปในสังคม

ร่วมกันยกคุณภาพกำลังคนทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ความเป็นอารยะที่มีความเจริญงอกงามอย่างบูรณาการ สมดุล และยั่งยืน ทุกด้าน

อ่านบทความทั้งหมดของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Featured Image: Image by tirachardz on Freepik

Leave a Response