Friday, September 29, 2023

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

ทุนมนุษย์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

แนวทางการพัฒนา ทุนมนุษย์ สำหรับประเทศไทย

"การพัฒนา ทุนมนุษย์ ยังถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งเป็นสังคมความรู้ สังคมปัญญา และสังคมความดี...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ ศักยภาพมนุษย์ ในแนวคิด ดร.แดน

"ผู้เขียนขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับที่มาที่ไปและความแตกต่างของคำว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ทุนมนุษย์ (Human Capital)...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ยุทธศาสตร์รังสรรค์หัวหิน สู่เมืองแห่งสุขภาพดี อายุยืน

"ขอชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญที่ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาและส่งเสริม หัวหิน ให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพดี อายุยืน (GoldenZone) พร้อมด้วยยุทธศาสตร์ที่จะทำให้หัวหิน...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

แก้ยากจนอย่างได้ผลด้วย ตาข่าย 3 ชั้น

"ผมปรารถนาจะเห็นประเทศไทย มีนโยบายและแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ประชานิยม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ให้คนยากจนหมดไปจากประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอ...
Self Sufficient Cities
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ถอดรหัส เมืองพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 1)

"ในบทความชุดนี้ จะชวนท่านผู้อ่านคิดตามเรื่องการพึ่งพาตนเองของชุมชน Self Sufficient Cities อีกหน่วยเศรษฐกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนความอยู่รอดยั่งยืนของประเทศ โดยตอนนี้จะอธิบายถึงคำถามว่า...
ASEAN
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป

"ผู้เขียนขอแสดงความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป 4 ประการ โดยอาศัยคำถาม อย่างไร เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือ...
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า!

"ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งมองว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ และก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคหลังโควิด (ตอนที่ 2): ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

"บทความตอนที่สองในชุด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคหลังโควิด ที่ผู้เขียนขอเสนอ ยุทธศาสตร์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้นำแนวทางนี้ไปสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จจริงๆ สาเหตุความล้มเหลวในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน...
เศรษฐกิจชุมชน
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคหลังโควิด (ตอนที่ 1): ข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

"ข้อจำกัดในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ที่ผู้ประกอบการในชุมชนควรเข้าใจ เพื่อจะสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง และช่วยสร้างโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชนในช่วงหลังการระบาดของโควิด ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ...
1 2 3 4
Page 1 of 4