Monday, July 22, 2024

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

วรธรจิต
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ยุติสงคราม สร้างสันติภาพโลกถาวร

"ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า การยุติสงครามและสร้างสันติภาพโลกถาวรนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชากิจ องค์กรระหว่างประเทศ...
เกาะกูด
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ทำอย่างไร? ประเทศไทยจะไม่เสียเกาะกูดให้กัมพูชา

"ผู้เขียนอยากเสนอแนวทางวิธีในการดำเนินยุทธศาสตร์ มาตรการเชิงรับ และมาตรการเชิงรุก เพื่อประเทศไทยจะไม่เสียดินแดน เกาะกูด ให้กับกัมพูชา เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในกรณีเขาพระวิหาร...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินเพื่อเกษตรกร ไม่ใช่ ทุจริตเพื่อข้าราชการ นายทุน และนักการเมือง

"ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหา บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ผมขอเสนอแนะทางออกที่สำคัญ เพื่อช่วยอารักขาดูแลรักษาสมบัติของชาติ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ตรงวัตถุประสงค์และตรงกลุ่มเป้าหมาย...
ความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอุดมการณ์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอุดมการณ์

"ขอวิเคราะห์องค์ประกอบของความสุข อีกในบริบทหนึ่ง ที่เชื่อว่า ความสุขเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีอุดมการณ์ ในความสุขนั้น มี จิต...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

สร้างเยาวชน คือการลงทุนสร้างทายาทเพื่อการสร้างชาติ

"ผู้เขียนขอให้เหตุผลว่า เหตุใดเราจำเป็นต้องลงทุนกับ เยาวชน เพื่อเป้าหมายการสร้างชาติให้ประสบความจะสำเร็จ ในบทความนี้เห็นว่า เยาวชนมีความสำคัญต่อการสร้างชาติอย่างน้อย 2...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ทิศทางคนอายุยืนในไทย เพื่อรับมือ สังคมสูงอายุ

"คิกออฟ!! โครงการวิจัยในคนอายุยืน รับมือกับ สังคมสูงอายุ ในบริบทของไทย ค้นหาปัจจัยที่ทำให้คนอายุยืน สุขภาพดี...
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

โมเดลบ้านสามหลัง: สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน

"ผมขอเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาเรื่องเยาวชน โดยอาศัยแนวคิดโมเดลบ้านสามหลัง โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เยาวชนเกิดปัญหามาจากหลายปัจจัย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหาที่มาจากการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน...
1 2 3 5
Page 1 of 5