Friday, February 3, 2023

Columnist

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า!

"ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งมองว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ และก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ...
กองทัพอากาศสหรัฐ
AIArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กองทัพอากาศสหรัฐฯ กับปัญญาประดิษฐ์จากจุดเริ่มถึงปัจจุบัน

"กองทัพอากาศสหรัฐ ฯ ตื่นตัวเรื่องการนำ AI มาใช้รักษาความเป็นผู้นำของกองทัพฯ มันได้สร้างขีดความสามารถพิเศษในทางทหารและลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูงทางด้านไซเบอร์ แม้ยังไม่มีรายงานว่ามันทำให้กองทัพอากาศสหรัฐฯ...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคหลังโควิด (ตอนที่ 2): ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

"บทความตอนที่สองในชุด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคหลังโควิด ที่ผู้เขียนขอเสนอ ยุทธศาสตร์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้นำแนวทางนี้ไปสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จจริงๆ สาเหตุความล้มเหลวในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน...
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

สิ่งที่ต้องทำในปีแรก ของการรับตำแหน่ง CIO

"ผู้เขียนขอนำตัวอย่างทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานของ CIO หลายๆ คน ที่ผ่านช่วงเวลาปีแรกของการเข้ารับตำแหน่ง สามารถนำมาปรับใช้ในวันที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญขององค์กรในการปฏิรูปทางดิจิทัล ระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ที่สั้นของเหล่า...
เศรษฐกิจชุมชน
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคหลังโควิด (ตอนที่ 1): ข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

"ข้อจำกัดในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ที่ผู้ประกอบการในชุมชนควรเข้าใจ เพื่อจะสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง และช่วยสร้างโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชนในช่วงหลังการระบาดของโควิด ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ...
ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

มองรากฐานของการพัฒนาประเทศเยอรมนี ผ่านพิพิธภัณฑ์เยอรมนี

"ขอแชร์ประสบการณ์จากการเดินทาง ไปดูงานที่ พิพิธภัณฑ์เยอรมัน ที่สะท้อนได้ถึงรากฐานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเยอรมัน และการบริหารจัดการองค์ความรู้ถ่ายทอดมาสู่ประชาชน ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก ผู้เขียนได้เดินทางไปทวีปยุโรปเพื่อดูงานใน...
Data Economy
ArticlesColumnistData CenterData ManagementDigital TransformationPDPA

โอกาสและปัญหาของประเทศไทย ในการก้าวสู่ผู้นำ Data Economy

"ความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยจะเดินหน้าไปสู่น่านน้ำทางเศรษฐกิจใหม่ กับการเป็นผู้นำใน Data Economy ในบทความได้วิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยและความจำเป็นอย่าง อำนาจอธิปไตยของข้อมูล ตลอดจนประเด็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข...
AIArticlesColumnistDigital TransformationSansiri Sirisantakupt

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในปี 2023

"ถึงเวลาประเมินถึง แนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญ ในปี ค.ศ.2023 เป็นสิ่งที่ทางธุรกิจต้องนำไปใช้ เพื่อคงความได้เปรียบในการแข่งขัน และการก้าวผ่านความท้าทายที่เกิดขึ้น...
ASEAN
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

โอกาสและความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป

"ผู้เขียนขอประเมิน โอกาสและความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง จากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้ง 2 ภูมิภาคต้องเร่งยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น...
ColumnistDr.Kriengsak ChareonwongsakEduTech

มหาวิทยาลัยไทยจะเป็นอย่างไร หลังพ้นวิกฤตไวรัสโควิดระบาด

"ขอเสนอแนวทางการปรับตัวของ มหาวิทยาลัย ที่เผชิญความท้าทายหลายประการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน บางอย่างเป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือสำหรับอนาคต ที่ต้องไม่ลืมพื้นฐานการเป็นแหล่งบ่มเพาะอารยธรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อชาติ...
1 2 3 9
Page 1 of 9