Tuesday, October 4, 2022

Data Protection

ArticlesCybersecurityData ManagementData Protection

แนวทางปกป้องข้อมูลขององค์กร สำหรับ CIO

"การปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหวง่ายและสามารถดึงคุณค่าของข้อมูลนั้น มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญของความต่อเนื่องทางธุรกิจและความสำเร็จขององค์กร   การที่โลกต้องพึ่งพาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นหลากหลายกรณีศึกษาที่มีการนำข้อมูล...
Data ProtectionNEWS

ดัชนีด้านการปกป้องข้อมูลทั่วโลก GDPI ชี้องค์กรไม่มั่นใจฟื้นฟู จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

"ผลการศึกษา GDPI ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ พบว่าผู้บริหารทั่วโลก 82 เปอร์เซ็นต์...