Tuesday, May 30, 2023

Interview

Data AnalyticsExecutive TalkInterview

ถึงเวลาสร้าง Prescriptive Business ด้วย Data and Analytics

"ข้อมูลและการวิเคราะห์ยังเป็นตัวกระตุ้นสำหรับกลยุทธ์ดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในบริบททางธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดเรื่องการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจดิจิทัล ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data...
EduTechInterviewThailand4.0

ICDL ย้ำการพัฒนาทักษะดิจิทัล คือเรื่องจำเป็นของประเทศไทย

"ประธาน ICDL แห่งยุโรป กล่าวย้ำถึงความสำคัญ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน ภาคการศึกษา แรงงานในภาคธุรกิจ...