Wednesday, May 22, 2024
ArticlesDigital TransformationEduTech

Digital Transcript ที่เติมเต็มความสมบูรณ์ระบบการศึกษาดิจิทัล

ม.ศรีปทุม ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเปิดบริการ Digital Transcript พร้อมระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ แก้ปัญหาวุฒิปลอม เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ในอีโคซีสเต็มของการศึกษายุคดิจิทัล 

หาวิทยาลัยศรีปทุม ย้ำความสำคัญของการบริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนระบบดิจิทัล ด้วยการให้บริการ Digital Transcript และระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ ผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครงานหรือสมัครเรียนได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมดปัญหาการรอคอยเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัย และป้องกันปัญหาวุฒิการศึกษาการปลอม

นักศึกษา-ศิษย์เก่า สามารถดาวน์โหลด Digital_Transcript ได้ผ่าน 3 ช่องทางดิจิทัล คือ​ โมบายแอป เว็บไซต์ และไลน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้สมัครงานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือรอเอกสาร ปัจจุบันออกเอกสารแล้วทั้งหมด 8,481 ฉบับ

การให้บริการดังกล่าวนับเป็นตัวเชื่อมอีโคซิสเต็มระบบเอกสารการศึกษาไทย ทุกระดับชั้นของกระทรวงการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับ และร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนการใช้ Digital_Transcript ให้แพร่หลายจะช่วยภาพรวมของประเทศมหาศาล

มุ่งพัฒนาระบบบริการนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังคงสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรับพนักงานเข้าทำงาน”

“ประกอบกับมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกผ่านระบบบริการนักศึกษาในทุกส่วน

เช่นเดียวกับ Digital_Transcript เมื่อมีเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ที่สร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น”

“มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เดินหน้าพัฒนาระบบ Digital_Transcript ขึ้น เพื่อยกระดับการบริการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกทั้งนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา”

“ลดภาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสาร และส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดการใช้กระดาษและการพิมพ์ อีกทั้งยังสะดวก ประหยัดเวลา สอดรับการผลักดันสู่ดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ”

“โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มใช้ Digital_Transcript กับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา ปัจจุบันนักศึกษาและศิษย์เก่า ขอออกเอกสารแล้วทั้งหมด 8,481 ฉบับ”

Digital Transcript ที่เติมเต็มความสมบูรณ์ระบบการศึกษาดิจิทัล

Digital_Transcript สะท้อนวิสัยทัศน์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่มหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาในประเทศไทย โดยมีสองประเด็นหลักๆ ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน”

 ประการแรก การตรวจสอบวุฒิออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บริษัทหรือหน่วยงานสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครงานได้ง่ายๆใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ตรวจสอบได้เรียลไทม์ หมดปัญหาการรอคอยเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัย ป้องกันปัญหาวุฒิปลอมผ่าน 2 ช่องทาง คือทางเว็บไซต์ โดยเลือกหัวข้อ การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาหรือเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (DGA)

 ประการที่สอง สะดวกสำหรับนักศึกษา ที่สามารถดาวน์โหลด Digital_Transcript ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน 3 ช่องทาง SPU โมบายแอป ไลน์ และระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเดินทางมาขอเอกสารที่มหาวิทยาลัย สามารถใช้แนบไฟล์สมัครงานหรือเรียนต่อออนไลน์ได้ทันที มีความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กล่าวทิ้งท้ายว่า “การผลักดัน Digital Transcript หรือเอกสารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังมีความท้าทาย ทั้งในมิติของจำนวนสถาบันที่ออกเอกสาร Digital_Transcript และมิติของการรับรู้และยอมรับของหน่วยงานรัฐและเอกชน”

“โจทย์ใหญ่คือ การเชื่อมโยงทั้งระบบของเอกสารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมสถาบันการศึกษาทุกระดับในสังกัดกระทรวงการศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาระหว่างสถาบัน บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”

“การเชื่อมโยงทั้งระบบจะช่วยลดปัญหาวุฒิการศึกษาปลอม สร้างความมั่นใจให้ หน่วยงานรัฐและเอกชนยอมรับเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศไทยอย่างมหาศาล”

จากข้อมูลของ DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พบว่า ประเทศไทยมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกประมาณ 3 แสน ถึง 3 แสน 5 หมื่น คนต่อปีหากครึ่งหนึ่งของบัณฑิต (ประมาณ 1 แสน 5 หมื่นคน) ต้องการใช้ Transcript เพื่อสมัครงานหรือเรียนต่อ

โดยเฉลี่ยใช้เวลา 3 สัปดาห์ต่อคน ในการตรวจสอบ Transcript ประเทศไทยเสียเวลาในการตรวจสอบทรานสคริปต์ 450,000 สัปดาห์ต่อปี หรือประมาณ 8,653 ปี เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และจัดส่งกว่าล้านบาทต่อปี