Thursday, February 22, 2024

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

สร้างเยาวชน คือการลงทุนสร้างทายาทเพื่อการสร้างชาติ

"ผู้เขียนขอให้เหตุผลว่า เหตุใดเราจำเป็นต้องลงทุนกับ เยาวชน เพื่อเป้าหมายการสร้างชาติให้ประสบความจะสำเร็จ ในบทความนี้เห็นว่า เยาวชนมีความสำคัญต่อการสร้างชาติอย่างน้อย 2...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ทิศทางคนอายุยืนในไทย เพื่อรับมือ สังคมสูงอายุ

"คิกออฟ!! โครงการวิจัยในคนอายุยืน รับมือกับ สังคมสูงอายุ ในบริบทของไทย ค้นหาปัจจัยที่ทำให้คนอายุยืน สุขภาพดี...
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

โมเดลบ้านสามหลัง: สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน

"ผมขอเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาเรื่องเยาวชน โดยอาศัยแนวคิดโมเดลบ้านสามหลัง โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เยาวชนเกิดปัญหามาจากหลายปัจจัย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหาที่มาจากการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน...
ทุนมนุษย์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

แนวทางการพัฒนา ทุนมนุษย์ สำหรับประเทศไทย

"การพัฒนา ทุนมนุษย์ ยังถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งเป็นสังคมความรู้ สังคมปัญญา และสังคมความดี...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ทรัพยากรมนุษย์ ทุนมนุษย์ ศักยภาพมนุษย์ ในแนวคิด ดร.แดน

"ผู้เขียนขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับที่มาที่ไปและความแตกต่างของคำว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ทุนมนุษย์ (Human Capital)...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ยุทธศาสตร์รังสรรค์หัวหิน สู่เมืองแห่งสุขภาพดี อายุยืน

"ขอชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญที่ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาและส่งเสริม หัวหิน ให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพดี อายุยืน (GoldenZone) พร้อมด้วยยุทธศาสตร์ที่จะทำให้หัวหิน...
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

แก้ยากจนอย่างได้ผลด้วย ตาข่าย 3 ชั้น

"ผมปรารถนาจะเห็นประเทศไทย มีนโยบายและแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ประชานิยม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ให้คนยากจนหมดไปจากประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอ...
1 2 3 4
Page 1 of 4