Monday, June 24, 2024

Big Data

Big DataInsurTechNEWS

คปภ.กดปุ่มเทคออฟสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Big Data ประกันภัย

"เลขาธิการ คปภ. กดปุ่มเทคออฟสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Big Data ประกันภัย เพื่อสนับสนุน...
Big DataNEWS

iTIC ร่วมกับกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนการจราจรอัจฉริยะ แก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

"ศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) จัดสัมมาระดมความรู้ เทคโนโลยีการจราจรอัจฉริยะ แก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน เปิดเวที...
1 2 3 4
Page 1 of 4