Sunday, June 16, 2024

eGovernment

Digital TransformationeGovernmentGovTechNEWS

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยความสำเร็จ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ

"กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยผลสำเร็จ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) ให้บริการ รัฐ...
CIO ภาครัฐ
ArticlesCIO TalkeGovernmentGovTech

5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญของ CIO ภาครัฐในปี 2567

"การ์ทเนอร์เปิด 5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญของภาครัฐในปี 2567 แนะ CIO ควรใช้ประโยชน์จากเทรนด์เพื่อส่งมอบและขยายขีดความสามารถของภารกิจ...
BDEX
Digital TransformationeGovernmentNEWSThailand4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลรูปแบบใหม่ Business Data Exchange

"กรมพัฒนาธุรกิจฯ อัพเลเวลให้หน่วยงานรัฐและเอกชนใช้บริการข้อมูลได้สะดวกขึ้น เพิ่มบริการข้อมูลสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล เชื่อมโยงผ่านระบบ Business Data Exchange...
DBD e-Filing
eGovernmentNEWS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สอบรม DBD e-Filing ตั้งความหวังนิติบุคคลส่งงบอิเล็กทรอนิกส์ 100%

"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดสอนวิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในเดือนมีนาคม - เมษายน...
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ArticlesCloudData ManagementDigital TransformationeGovernmentThailand4.0

ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ตัวขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน

"ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รองรับการให้บริการแก่ 20 กระทรวง ครอบคลุมสำนักงานมากกว่า 219 แห่ง...
e-Secured
eGovernmentGovTechNEWS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเครื่องระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ดีกว่าเดิม

"เปิดศักราชใหม่ 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้บริการ ระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน...
1 2 3 9
Page 1 of 9