Wednesday, November 29, 2023

archiveKriengsak Chareonwongsak

ColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 2)

จากบทความ ถอดรหัส เมืองพึ่งพาตนเอง ตอนที่ 1 ผู้เขียนขออธิบายเพิ่ม 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การทำให้ชุมชนภายใต้ความเป็นเมืองสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยให้คนในชุมชน เมือง หรือประเทศมีชีวิตรอดได้ยามวิกฤต

Self Sufficient Cities
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

ถอดรหัส เมืองพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 1)

ในบทความชุดนี้ จะชวนท่านผู้อ่านคิดตามเรื่องการพึ่งพาตนเองของชุมชน Self Sufficient Cities อีกหน่วยเศรษฐกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนความอยู่รอดยั่งยืนของประเทศ โดยตอนนี้จะอธิบายถึงคำถามว่า เมืองควรพึ่งพาตนเองหรือไม่? ควรพึ่งพาตนเองเมื่อใด? และควรพึ่งพาตนเองในเรื่องอะไร?

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า!

ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งมองว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ และก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ ผ่านทาง งานบรรยาย บทความ และหนังสือ

ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การสร้างคุณภาพชีวิตเมืองเพื่อการสร้างชาติ ด้วยโมเดลเมืองน่าอยู่ 12 มิติ: Dr.Dan Can Do’s Livable City Model 

ในฐานะผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ปี 2551 และสั่งสมแนวคิดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผู้เขียนขอเสนอแนวคิด ในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างเมือง และสร้างขาติ ด้วยโมเดลเมืองน่าอยู่ 12 มิติ: Dr.Dan Can Do’s Livable City Model