Monday, July 22, 2024
AIeGovernmentGovTechNEWSTechnology

สรรพากรลงนามยกระดับบริการภาษี ใช้แพลตฟอร์ม AI ผลงานวิจัยจาก เนคเทค

สรรพากร ลงนาม เนคเทค สวทช. นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับการบริการผู้เสียภาษี ใช้ 3 แพลตฟอร์มจากผลงานวิจัย AI พาที – อับดุล – วาจา ของเนคเทค

รมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนา ต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:_AI)

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงแบบ Online

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี กรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ เนคเทค สวทช. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมมือกัน พัฒนาระบบและพัฒนาคน ต่อยอด น้องอารี – AI_Chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม เช่น การสร้างเสียงพูดจากข้อความ (Text-to-speech) การรู้จำเสียงพูด (Speech-to-text) เป็นต้น”

“เพื่อการยกระดับการบริการผู้เสียภาษีของกรมสรรพากรให้ตรงใจ และยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์”

“นอกจากนี้ การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้าง ความรู้ประสบการณ์และข้อมูลวิชาการระหว่างกรมสรรพากรและ เนคเทค สวทช. ในด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาและยกระดับการบริการดิจิทัลภาครัฐยุคหน้า

ให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ กรมสรรพากรขอขอบคุณเนคเทค สวทช. ที่เห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการดำเนินงานในครั้งนี้”

เนคเทค สวทช. วิจัย AI_นานกว่า 20 ปี 
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า

“เนคเทค สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงให้กับประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี”

“โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย และได้ให้บริการ_AI FOR THAI: Thai AI Service Platform หรือแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ และความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการยกระดับประสิทธิภาพภาคเศรษฐกิจไทย”

ผลงานวิจัย 3 แพลตฟอร์ม AI ช่วยยกระดับบริการภาครัฐได้จริง

ความร่วมมือกับกรมสรรพากร นี้ เนคเทค สวทช. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาร่วมยกระดับศักยภาพการบริการดิจิทัลภาครัฐ ด้วย AI_Service ประกอบด้วย

แพลตฟอร์ม แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech to Text) ด้วยผลงานวิจัย แพลตฟอร์มระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii)

แพลตฟอร์ม การตอบกลับการสนทนาอัตโนมัติ ด้วยผลงานวิจัย แพลตฟอร์มระบบสนทนาอัตโนมัติ อับดุล (Abdul)

และแพลตฟอร์ม แปลงข้อความเป็นเสียงพูด (Text to Speech) ด้วยผลงานวิจัย ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) สำหรับพัฒนาต่อยอดเป็น Voice bot เพื่อให้บริการสำหรับผู้เสียภาษี ในการติดต่อสอบถามขอรับข้อมูลการเสียภาษี และเพื่อให้ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ

ในอนาคต เนคเทค สวทช. มีแนวทางนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภาครัฐ อาทิ Open data, Big data analytics มาร่วมสนับสนุนงานของกรมสรรพากร ด้วย”