Monday, June 24, 2024
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP11 Challenges for CIO 2022

ดร.กำพล ศรธนะรัตน์ ได้ให้ความเห็นถึง ความท้าทายของ CIO ในปี 2565 ในความเห็นของท่านที่ประกอบกันของ 3 เสาหลัก คน กระบวนการ และเทคเทคโนโลยี รวมถึงการเปิดตัวสมาคม TCIOA

สัมภาษณ์ ดร.กำพล ศรธนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง TCIOA ในประเด็น ความท้าทายของ CIO กับบริบทที่เปลี่ยนไปในยุค Digital Transformation

ท่านจะได้คำตอบว่า ความท้าทายของ CIO ในปี 2565 ในความเห็นของท่านประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง เรื่องคน การเตรียมคนและทีมงานให้พร้อม การขาดแคลนบุคลากรและองค์ความรู้ รวมถึงการเปลี่ยนงานของทีมบุคลากรฯ

เรื่องกระบวนการ การแข่งขันและรูปแบบการดำเนินองค์กรที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การเตรียม การเก็บและประมวลผลข้อมูล สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ ให้องค์กร

ดร.กำพล ยังได้ให้ความเห็นถึง สิ่งที่ต้องทำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในมิติต่างๆ อาทิ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี

ปิดท้ายด้วย การเปิดตัว สมาคม Thai Chief Information Officer Association (TCIOA) ที่ ดร.กำพล เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันก่อตั้ง ที่มาอธิบายถึง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสมาคมฯ ในปี 2565 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเด็นองค์ความรู้แบบยกแผงให้วิชาชีพไอทีในระดับบริหาร

CIO World Business Talk: EP11 Challenges for CIO 2022