Wednesday, July 24, 2024

Climate Tech

Sustainable IT
ArticlesCIO TalkClimate TechEnergySustainability

การวางแผนพัฒนากลยุทธ์ Sustainable IT ของ CIO และ COO

"ความรับผิดชอบของ C-Level เรื่อง ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ ดิจิทัลเวิร์กสเปซ ข้อมูล และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ...