Tuesday, March 28, 2023

archiveSMB

SMB
ArticlesCybersecurity

แคสเปอร์สกี้เตือนธุรกิจเล็ก-กลางจับตาภัยคุกคามปี 2023

ผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ วิเคราะห์จุดอ่อนที่ธุรกิจ SMB อาจมี และสรุปภัยคุกคามไซเบอร์ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรระวัง พร้อมแนะนำวิธีปกป้องธุรกิจจากการโจมตีทางไซเบอร์