Monday, December 4, 2023

archiveOmni-channel

AINEWSTechnology

บิสกิต โซลูชั่น ยกระดับ เทศบาลนครนครปฐม สู่เมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI

บิสกิต โซลูชั่น ติดปีก เทศบาลนครนครปฐม ด้วย “ระบบรับฟังเสียงประชาชน” AI  ครั้งแรกในประเทศไทย ปูทางยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองอัจฉริยะ

NEWS

ยูโอบี ประกาศซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยเสร็จสมบูรณ์

ยูโอบีได้ดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์ในการเข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อย ของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและประเทศไทย