Monday, June 24, 2024

archiveIBM zSystems

IBM zSystems
FinTechInfrastructureNEWS

SCB สร้างเสถียรภาพของธุรกรรมการเงิน ด้วย IBM zSystems

SCB สร้างเสถียรภาพของธุรกรรมการเงิน เพื่อรองรับข้อมูลลูกค้าและการทำธุรกรรมออนไลน์จำนวนมหาศาล และเพื่อสร้างความมั่นใจบริการด้วย IBM zSystems