Wednesday, July 24, 2024

archiveATSI

ทินกร เหล่าเราวิโรจน์
ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

บันไดแห่งความสำเร็จ: จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม

จับประเด็นสำคัญจาก ทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ในการบรรยายในหัวข้อ จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม (From Products to Platforms) ที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างการสร้างบริการ และแพลตฟอร์ม