Tuesday, May 30, 2023

archiveAI Chat

AIArticlesColumnistPairoj Waiwanijchakij

ธุรกิจ AI Chat และกับดักทางธุรกิจที่จะเวียนมาอีกครั้ง

ขอจับกระแสธุรกิจ AI Chat โดยอาศัยการประเมินจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเข้าใจและมองภาพอนาคตในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ที่ส่อเค้ากลับเข้าวงเวียนการแข่งขันรูปแบบเดิมๆ กลายเป็นกับดักทางธุรกิจให้เกิดเหตุการณ์เอาเงินถมทะเลกันอีกไม่มากก็น้อย