Wednesday, April 24, 2024
NEWS

เคทีซีเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการ KTC COOP เตรียมพร้อมเยาวชนสู่โลกการทำงานยุคใหม่

KTC COOP

เคทีซีประกาศรับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ในโครงการ KTC COOP ตอกย้ำองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริงในยุคดิจิทัล

ปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีมุ่งเน้นการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะแบบ Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ”

“และ Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ รวมทั้งยังส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Development)”

“ล่าสุด เคทีซีได้จัดโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ KTC COOP เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริงอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการร่วมเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสำหรับการทำงานยุคใหม่ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการทำงานร่วมกับเพื่อนนิสิตและนักศึกษาจากต่างสถาบัน”

“นอกจากนี้ นิสิตและนักศึกษาในโครงการฯ ยังจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยมีพี่ๆ พนักงานเคทีซีซึ่งผ่านการเวิร์คช็อป KTC Mentorship เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ช่วยสอนงานและเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกงาน”

“รวมทั้งเป็นผู้ช่วย (Facilitator) ให้นิสิตและนักศึกษาฝึกงานปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรรมขององค์กร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมประเมินผลการฝึกงานและให้ข้อมูล (Feedback) การฝึกงานของนิสิตและนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนิสิตและนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานในโครงการฯ นำร่องแล้วกว่า 60 คน”

สำหรับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ KTC COOP ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีรอบการฝึกปฏิบัติงาน 3 ช่วงเวลา คือ ภาคต้น ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-828-5099 หรือคลิกดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th/careers หรือเฟซบุ๊ค KTC Career หรือส่งประวัติมาที่อีเมล Recruitment_Team_Grp@ktc.co.th