Monday, July 22, 2024
ArticlesDigital TransformationThailand4.0

REPCO NEX กับการสร้างความสำเร็จให้ SCGC ก้าวสู่ Industry 4.0 ด้วย Unified Operations Center Solution

กรณีศึกษาความสำเร็จของ REPCO NEX Industrial Solutions และ AVEVA เทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ ที่ผนึกความร่วมมือสร้างความสำเร็จให้ SCGC ก้าวสู่ Industry 4.0 ด้วย Unified Operations Center Solution

CIO World Business มีโอกาสได้สัมภาษณ์และเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสำเร็จร่วมกันระหว่าง 2 บริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรม Information Technology และ Operation Technology คือ REPCO NEX Industrial Solutions และเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์อย่าง AVEVA ในการร่วมวางแผน ออกแบบ และวางระบบ โซลูชันศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล หรือ Unified Operations Center Solution ที่ทำให้ บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ก้าวไปสู่ Industry 4.0 ได้เต็มตัว

ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วีร์ จาบถนอม Digital Asset Solutions Manager ของ REPCO NEX Industrial Solutions และ สิทธิชัย ลุมพิกานนท์ Sales Manager Owner Operation Solution, SEA จาก AVEVA ที่มาอธิบายถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการบริหารจัดการโรงงานให้ตอบโจทย์ Industry 4.0

ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ และลดปัญหาด้านต้นทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายรุนแรงของเครื่องจักร การต้องหยุดการผลิตฉุกเฉิน (unplanned downtime) ช่วยให้ทราบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ อาศัยการมองเห็นข้อมูลทั้งหมดในโรงงาน และประมวลผลข้อมูลเรียลไทม์ด้วย Digital Twin และความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาไปถึงระดับ Prescriptive Analytics

ความสำเร็จจากความร่วมมือ: วีร์ จาบถนอม (ซ้าย) Digital Asset Solutions Manager ของ REPCO NEX และ สิทธิชัย ลุมพิกานนท์ Sales Manager Owner Operation Solution, SEA จาก AVEVA ที่มาอธิบายถึงเบื้องหลังความสำเร็จการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการบริหารจัดการโรงงาน SCGC ให้ตอบโจทย์ Industry 4.0
Digital Transformation ที่ก้าวไปสู่ Industry 4.0

วีร์ จาบถนอม เริ่มต้นด้วยการให้ความเห็นถึงการปฏิรูปทางดิจิทัลที่ก้าวไปสู่ Industry 4.0 โดยกล่าวว่า “Industry 4.0 เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ในภาคอุตสาหกรรม ที่กำลังมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโลกก้าวไปข้างหน้า เราต้องพัฒนาเพื่อแข่งขันไปกับโลกให้ทัน”

“ในหลายๆ อุตสาหกรรมมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Big Data, Internet of Things หรือ IoT และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ เพื่อช่วยให้การจัดการโรงงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน”

“รวมถึง ปัจจัยทางสังคมที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารแรงงาน เช่น การปรับรูปแบบการทำงานเป็น remote working มากขึ้น สร้างความท้าทายต่อการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นโซลูชันที่จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ และช่วยให้สามารถดำเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ” วีร์ กล่าว

REPCO NEX กับภาระกิจช่วย SCGC ประสบความสำเร็จไปสู่ Industry 4.0

“จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเป็น Industry 4.0 คือ Business direction ของผู้บริหารที่ต้องชัดเจน และส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ ของธุรกิจให้เห็นถึงเป้าหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างให้เกิด culture transformation โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี”

“การจะพัฒนาเป็น Industry 4.0 ได้ จึงมากกว่าแค่การเอาระบบดิจิทัลต่างๆ มาใช้ แต่คือ การผนวกเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างสูงสุด” วีร์ ให้ความเห็น

สำหรับ SCGC ถือได้ว่า เป็นหนึ่งในความท้าทายและเป็นตัวอย่างความสำเร็จของ REPCO NEX ได้อย่างดี ที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่ Industry 4.0  ด้วยโครงการ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล หรือ Unified Operations Center Solution หัวใจของการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ความสำเร็จของการตั้ง Unified Operations Center Solution นั้น เกิดขึ้นจาก REPCO NEX ในฐานะ World-class Asset performance management Provider และพันธมิตรทางเทคโนโลยีอย่าง AVEVA ที่ผสานความร่วมมือเข้ามาสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

Unified Operations Center แห่งแรกในโลก

“REPCO NEX ได้ผสมผสาน Information Technology Operation Technology และความรู้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานมากว่า 30 ปี พัฒนาเป็น Unified Operations Center แห่งแรกในโลก”

“เป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน (Operation) และการดูแลรักษา (Maintenance) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด สามารถติดตามสถานะของโรงงานได้แบบเรียลไทม์ นำเทคโนโลยี AI และ Machine learning มาใช้ในการประมวลผลอย่างครบถ้วน สามารถแสดงผลและติดตามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางมือถือ หรืออุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ได้ตลอดเวลา” วีร์ กล่าว

สำหรับ Unified Operations Center Solution หรือห้อง DRP Center นั้น พัฒนาจาก Digital Reliability Platform (DRP) เป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่ดูแลการทำงานของเครื่องจักรแบบดิจิทัล ด้วยกระบวนการทำงานหลายๆ ประเด็น ตั้งแต่การเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน และนำมาวางแผน วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักร

Unified Operations Center Solution หรือห้อง DRP Center ที่พัฒนาจาก Digital Reliability Platform (DRP) เป็นความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่าง REPCO NEX และ AVEVA ที่ช่วยให้ SCGC ก้าวสู่ความสำเร็จของการเป็น Industry 4.0 อย่างแท้จริง
ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ Industry 4.0

“หลังจากที่ DRP Center ดำเนินการมาได้ราว 3 ปี แน่นอนว่า ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เริ่มจากช่วยยกระดับการบริหารจัดการโรงงาน และการซ่อมบำรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายรุนแรงของเครื่องจักร”

“REPCO NEX ได้ช่วยให้การดำเนินงานของ SCGC มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก เพราะในช่วงเวลาหลังจากที่ DRP Center เสร็จสมบูรณ์ แทบจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ต้องหยุดการผลิตฉุกเฉิน (unplanned downtime) เลย”

“ประเด็นต่อมา เมื่อเรานำ AI เข้ามาใช้ สามารถเห็นปัญหาได้ล่วงหน้าและสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ เราก็จะสามารถใช้เครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนจากการซ่อมบำรุง ลดการเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลไปถึงศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น”

“และยังตอบโจทย์ในด้านความปลอดภัยโดยตรงของทั้งตัวโรงงาน และส่งผลไปถึงความปลอดภัยต่อชุมชน รวมถึงการใช้พลังงานที่ลดลง ซึ่งเมื่อเราไม่มีดาวน์ไทม์ มันส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สิ่งที่เราทำได้เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 800 ตันต่อปี หรือ การปลูกต้นไม่ประมาณ 850 ไร่” วีร์ กล่าว

3D Plant Dashboard: วีร์ จาบถนอม สาธิตการใช้งาน 3D Plant Dashboard ซึ่งคือ Digital Twin ของทรัพยากรทั้งหมดในโรงงานของ SCGC ที่รายงานข้อมูลใน Unified Operations Center Solution หรือห้อง DRP Center
ผสานมือความร่วมมือ พันธมิตรทางเทคโนโลยี AVEVA

โครงการ Unified Operations Center Solution หรือห้อง DRP Center นั้น ในส่วนของเทคโนโลยีทาง REPCO NEX ได้ร่วมมือกับทาง AVEVA บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ในการพัฒนา และออกแบบแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุด

สิทธิชัย ลุมพิกานนท์ Sales Manager Owner Operation Solution, SEA จาก AVEVA อธิบายว่า “โครงการดังกล่าวเริ่มต้นจาก ผู้บริหารของทั้ง SCGC และ REPCO_NEX ต่างมีวิสัยทัศน์ตรงกันถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมและระบบดิจิทัลมาใช้งานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบ”

“จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ AVEVA ในฐานะเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ เพื่อพัฒนาแฟลตฟอร์มการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีลักษณะการทำงานครบวงจร สำหรับการเก็บข้อมูล ประมวลผล และคาดการณ์จากทรัพยากรต่างๆ ในกระบวนการทำงานในโรงงานผลิต ทำให้เกิดการมองเห็นข้อมูลในลักษณะภาพ (end to end visualization) ที่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของ Unified Operations Center Solution” 

“การริเริ่มสร้างนวัตกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก ที่ทำให้หลายๆ คนในวงการโรงงานอุตสาหกรรมเห็นภาพที่แท้จริงของระบบดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรม” 

“สิ่งนี้คือการสร้าง Asset Digital Twin ของข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากหลากหลายแหล่งที่มาทั้งหมดในโรงงานของ SCGC ด้วย Digital Reliability Platform เป็นการทรานส์ฟอร์มข้อมูลให้กลายเป็นดิจิทัล สนับสนุนการบริหารงานด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง”

“Digital Reliability Platform ให้การมองเห็นแบบ end-to-end ของการดำเนินงานในโรงงาน ตั้งแต่ข้อมูลในเชิงวิศวกรรม จนมาถึงการใช้งานในระดับปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์ช่วยให้ทีมสามารถคาดการณ์ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ตรวจสอบประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

“สิ่งที่ประจักษ์ชัดที่สุด ในความร่วมมือครั้งนี้ได้ส่งผลให้ SCGC สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทวินของ AVEVA เพื่อบรรลุเป้าหมาย Industry4.0” สิทธิชัย กล่าวปิดท้าย

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารโรงงานของ SCGC ล้วนประกอบด้วยหลายปัจจัยเข้าด้วยกัน ที่เริ่มจากวิสัยทัศน์ของระดับบริหารขององค์กร ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมไปถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของพันธมิตร 

ความสำเร็จของ Unified Operations Center Solution จึงกลายเป็นกรณีศึกษาความสำเร็จ จาก_REPCO NEX และ AVEVA ที่ช่วยผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมก้าวสู่ความสำเร็จของการเป็น Industry 4.0 อย่างแท้จริง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ repconex@scg.com หรือ www.repconexis.com