Wednesday, July 24, 2024
Movement

EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นําการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

ร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายในหลักสูตรผู้นําการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business : CDA)

จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ และการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal หลังวิกฤต COVID-19 โดยนำเสนอแนวทางการเปลี่ยน “เกษตรเก่า” ให้เป็น “เกษตรแกร่ง” ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม R&D Innovation พัฒนาแบบ 3Ps ได้แก่ กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ (Product) และช่องทางการจำหน่าย (Place / Platform) ให้ถูกต้องเหมาะสม