Wednesday, July 24, 2024
Digital TransformationeGovernmentGovTechNEWS

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยความสำเร็จ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยผลสำเร็จ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) ให้บริการ รัฐ เอกชน ประชาชน ลดขั้นตอน-ลดระยะเวลาการขอข้อมูล ประหยัดต้นทุนปีละ 7 พันล้าน

รมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลสำเร็จ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service) ให้บริการภาคราชการด้านข้อมูลนิติบุคคลแล้วกว่า 80 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตาม สืบสวน และตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่เปิดบริการระบบ 3 ปีที่ผ่านมา ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ภาครัฐไปแล้วกว่า 30,000 ราย ช่วยลดขั้นตอนการติดต่อราชการ ลดระยะเวลาการขอเอกสาร และลดรายจ่ายภาครัฐนับล้านบาท ล่าสุดเตรียมพัฒนาระบบบริการฯ ให้ทันกับเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพิ่มประเภทข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐที่นำข้อมูลไปใช้

โดยการให้บริการฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งสร้างธรรมาภิบาลเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และคาดว่าในปี 2568 จะมีหน่วยงานภาครัฐขอใช้บริการกว่า 100 หน่วยงาน และให้บริการข้อมูลนิติบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นราย ช่วยลดรายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นไปอีก

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “วิสัยทัศน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ‘เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม’ กรมฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางวิสัยทัศน์โดยใช้เป็นธงหลักในการปฏิบัติราชการ”

“ปัจจุบันสามารถให้บริการภารกิจด้านต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัลแล้วกว่า 90% คาดว่าจะบรรลุเป้าประสงค์ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ ครบ 100% ภายในปี 2570 ซึ่งภาครัฐและภาคธุรกิจที่ใช้บริการล้วนได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่าย”

“ทำให้สามารถปฏิบัติราชการและดำเนินธุรกิจได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้ง กรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น”

ระบบบริการข้อมูลดิจิทัลที่ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล

หนึ่งในการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลที่มีความสำคัญและเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ ‘ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ หรือ Digital Service ซึ่งเป็น ระบบการให้บริการข้อมูลเอกสารนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น

โดยมีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียนมาใช้ในการลงลายมือชื่อในเอกสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐาน

อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า กรมฯ เปิดให้บริการระบบ Digital Service แก่หน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน (30 เมษายน 2567) มีหน่วยงานภาครัฐสมัครและเข้าใช้บริการแล้วกว่า 80 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การกำกับติดตาม และตรวจสอบข้อมูล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล ป.ป.ช. ปปง. เป็นต้น

โดยให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ภาครัฐดังกล่าวไปแล้วกว่า 30,000 ราย ช่วยลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ และลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร รวมถึง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ การพิมพ์เอกสาร และค่าน้ำมันยานพาหนะเพื่อมาติดต่อขอรับบริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี นับล้านบาท

โดยหน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการสามารถทำคำขอข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบ Digital Service และได้รับเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติราชการได้ทันที

ทั้งนี้ เอกสารที่ได้รับสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 2 รูปแบบ คือ 1) Reference Number ที่ระบุท้ายเอกสารมากรอกในหน้าเว็บไซต์ระบบงานฯ หัวข้อ ‘ตรวจสอบเอกสาร’ เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์หรือเอกสารกับฐานข้อมูลของกรมฯ

และ 2) QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร ทำการอ่านด้วยโปรแกรม QR Reader เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์หรือเอกสารกับฐานข้อมูลของกรมฯ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่ขอรับบริการมีความเชื่อมั่นในเอกสารที่ได้รับ และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการด้วยความมั่นใจมากขึ้น

เตรียมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้น

ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมพัฒนาและปรับปรุงระบบ Digital_Service ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพิ่มประเภทข้อมูลตอบสนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐที่นำข้อมูลไปใช้ให้ครบวงจรมากขึ้น และเชื่อมโยงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ได้แก่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล ระบบควบคุมการรับงบการเงินและการให้บริการข้อมูลงบการเงิน และระบบการขออนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้กรมสามารถให้บริการข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กรมฯ มั่นใจว่าการพัฒนาระบบให้บริการฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งสร้างธรรมาภิบาลเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคาดว่า ปี 2568 จะมีหน่วยงานภาครัฐขอใช้บริการเกินกว่า 100 หน่วยงาน และให้บริการข้อมูลนิติบุคคลได้ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นราย ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นไปอีก และผลักดันให้เข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ภาคธุรกิจและประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง Real Time

นอกเหนือจากระบบ Digital_Service ดังกล่าวแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมีการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Real Time สำหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูง ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โดยจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งยังสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมได้ร่วมกับ สพร.ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการดังกล่าวผ่านศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) ทำให้การเชื่อมโยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มชุดข้อมูลสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล หรือ Business Digital ID อันจะช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 169 หน่วยงาน และได้มีการใช้บริการข้อมูลรวมถึง 52 ล้านรายการ ช่วยประหยัดต้นทุนของประชาชนและผู้ประกอบการได้ถึงปีละ 7,000 ล้านบาท

Featued Image: Image by freepik