Tuesday, May 30, 2023

archiveDBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
NEWS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนต้องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำควรกู้เงินจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนขอสินเชื่อออนไลน์ พบมิจฉาชีพ ปลอมใบทะเบียนพาณิชย์และใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล

กรมพัฒน์
NEWS

กรมพัฒน์ฯ แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน

กรมพัฒน์ ฯ แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน หลังพบความผิด 2 กรณี มีแอบอ้างชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และปลอมหนังสือรับรองนิติบุคคล สร้างความเสียหายให้ กรมพัฒน์ฯ ผู้ประกอบการ และประชาชน