Saturday, April 20, 2024
CIO TalkDigital TransformationInterviewVideos

CIO World Business Talk: EP18 Printing Technology for Hybrid Workplace

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล

สัมภาษณ์ ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับองค์กรในปี 2022 ในยุค Hybrid Workplace

นยุคที่กระบวนการด้านเอกสารในองค์กร (อาจจะ) ลดน้อยลงไป อันเนื่องจากผลกระทบจากแนวคิดการทำงานแบบ Hybrid Workplace

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายในหลายประเด็น อาทิ ผลสืบเนื่องจาก COVID-19 เร่งให้เกิด แนวคิดการทำงานแบบ Hybrid Workplace ส่งผลต่อกระบวนการทำงาน รวมถึงกระบวนการด้านเอกสารในองค์กรอย่างไร

เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับองค์กรในปี 2022 ก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง รวมถึงนวัตกรรมการพิมพ์ที่สอดรับกับแนวคิด Hybrid Workplace ที่สนับสนุนการทำงานแบบ Virtual Collaboration คืออะไร

และ นโยบายการพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ Hybrid Workplace ของบราเดอร์

รวมถึง แนวคิดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้กระดาษ ลดของเสียจากการดำเนินธุรกิจหรือกระทั่งกระบวนการพิมพ์ จะเป็นปัจจัยให้เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ที่รักษ์โลกอย่างไร

ที่สำคัญ บราเดอร์ ได้พัฒนานวัตกรรมการพิมพ์อะไรบ้างที่สอดรับกับแนวคิดเรื่อง Environment Sustainable และพัฒนาการด้านนวัตกรรมวัสดุการพิมพ์ของบราเดอร์ และนโยบายการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์แท้

CIO World Business Talk: EP18 Printing Technology for Hybrid Workplace

Featured Image: Image by DCStudio on Freepik