Monday, March 27, 2023

archiveWomen In Tech

5GArticles

AIS ร่วมส่งพลังสร้างแรงบันดาลใจ วันสตรีสากล ผ่านมุมมองของผู้บริหารหญิง

AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังความคิดและแรงบันดาลใจใน วันสตรีสากล ผ่านมุมมองของผู้บริหารหญิง ในฐานะ Women In Tech กับภารกิจ Digital Literacy การขับเคลื่อนองค์กร