Monday, March 4, 2024

archiveTCWI

NEWS

รายงาน สุขภาวะดิจิทัล พบคนไทย 44% ยังต้องพัฒนาทักษะเพื่อสุขภาวะทางดิจิทัล

เปิดเผย ผลการสำรวจ ดัชนีชี้วัด สุขภาวะดิจิทัล ของไทย Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) ฉบับแรกของไทย พบคนไทย 44% กลุ่มสูงวัย หลายอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน เกษตรกร ยังต้องพัฒนาทักษะเพื่อสุขภาวะทางดิจิทัลที่ดี