Monday, July 22, 2024

archiveK PAY LATER

MarTechNEWSTechnology

กสิกรไทยใช้เทคโนโลยี ล้ำสมัย ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อนุมัติเงินกู้

กสิกรไทยอนุมัติเงินกู้ให้ลูกค้ารายเล็กกว่า 500,000 ราย พิจารณาโดยใช้เทคโนโลยี ไม่ต้องมีเอกสารยืนยันรายได้ หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และวิธีการแบบใหม่ๆ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อนุมัติเงินกู้แล้ว 23,000 ล้านบาท