Friday, June 14, 2024

archiveHistoricovator

Historicovator
Articlesmetaverse

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ด้วย Historicovator นวัตกรรมสื่อ Metaverse

แวดวงการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ดูจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ด้วย นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ Historicovator ที่จะพาผู้เรียนไปมีประสบการณ์อย่างเสมือนจริงจากเทคโนโลยีดิจิทัล และเมตาเวิร์ส