Thursday, April 18, 2024

archivedunnhumby Sphere

NEWS

เปิดตัวแพลตฟอร์ม dunnhumby Sphere สื่อโฆษณาค้าปลีกแบบครบวงจร

dunnhumby เปิดตัวแพลตฟอร์ม Sphere สื่อโฆษณาค้าปลีกแบบครบวงจร ผู้ค้า แบรนด์ บริษัทสื่อโฆษณา และลูกค้า ทำงานด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล สร้างแผนงานแบบอัตโนมัติ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI