Saturday, June 3, 2023

archiveDoD

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัย พร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา