Saturday, June 15, 2024

archiveDoD

DoD
ColumnistSansiri Sirisantakupt

มองกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นําทางเทคโนโลยี

ผู้เขียนหยิบเอาการวางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ไอที ไซเบอร์ และดิจิทัล ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มาถอดรหัส ซึ่งพบเห็นอะไรบางอย่าง ทั้งการปรับวิธีคิดใหม่ ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน แนวทางการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ที่อาจสามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาองค์กรของไทยได้

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัย พร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา