Wednesday, May 22, 2024

archiveDigital Insure

InsurTechNEWS

ซมโปะ ประกันภัย มุ่งสู่การเป็น Digital Insure เดินหน้ายกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล

ซมโปะ ประกันภัย เปิดตัว “Sompo My Policy” เติมเต็มความสะดวกให้ลูกค้า ยกระดับบริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน LINE OA ตอกย้ำจุดยืน “Digital Insure”