Tuesday, May 30, 2023

archiveDigital Culture

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

ทำความเข้าใจเรื่อง Digital Culture

ทำความเข้าใจวัฒนธรรมดิจิทัล Digital Culture ที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับเศรษฐกิจการค้าโลกไปถึง1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2560-2561 ที่ช่วยสร้างยุคใหม่ให้กับภูมิทัศน์ของโลก และความเป็นอยู่ของชีวิตก็กลายเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง