Tuesday, May 30, 2023

archiveAzure

ArticlesThailand4.0

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนประเทศ สร้างค่านิยม Born in Thailand

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนประเทศ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเปลี่ยนจาก Made in Thailand ไปสู่ Born in Thailand