Wednesday, July 24, 2024

archiveAI First Organization

AIDigital TransformationNEWS

จีเอเบิล จับเทรนด์ AI First สร้างธุรกิจของลูกค้าให้ยั่งยืนด้วย Smart + Secure

จีเอเบิล เผยกลยุทธ์ปี 2567 จับเทรนด์ AI First สร้างธุรกิจของลูกค้าให้ยั่งยืนด้วย Smart + Secure วาง 3 ช่องทางสร้างรายได้ให้โตต่อเนื่อง AI Ready Organization, Business Applications และ ลงทุนในบริษัทที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ