Wednesday, April 24, 2024
NEWS

SCGC คว้า 5 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

SCGC คว้า 5 รางวัล CSRDIW Continuous Award 2022 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG

5 บริษัทในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูสิ่งแวดล้อม สังคม ด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ SDGs) มาอย่างต่อเนื่อง

บ.ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022

โดยในปีนี้ มีบริษัทในธุรกิจ SCGC ที่เข้ารับรางวัลได้แก่ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และบริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก วันชัย  พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บ.มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และ บ.ระยอง เทอร์มินัล จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award

สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award นี้ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและดูแลสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมในด้านต่าง ๆ (CSR after process)

อาทิ โครงการรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนพนักงาน  เพื่อมอบให้กับธนาคารขยะชุมชน เป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การรณรงค์คัดแยกขยะตามชุมชน วัด และโรงเรียน โครงการพัฒนาชุมชนปรับปรุงทางเดิน สะพาน และแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแผนฉุกเฉินชุมชน เทศบาล และโรงเรียน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมขุดลอกคลองในพื้นที่ชุมชน กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ปลูกป่าบก ป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทในธุรกิจ SCGC ยังมีการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน (CSR in process) และมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG