Tuesday, March 28, 2023
EduTechInterviewThailand4.0

ICDL ย้ำการพัฒนาทักษะดิจิทัล คือเรื่องจำเป็นของประเทศไทย

ประธาน ICDL แห่งยุโรป กล่าวย้ำถึงความสำคัญ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน ภาคการศึกษา แรงงานในภาคธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวแปรสำคัญของการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นวาระที่ ดาเมียน โอซัลลิแวน ประธานบริหาร มูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ภายใต้สหภาพยุโรป ผู้ผลักดันและให้บริการระบบ เครื่องมือการเรียนรู้ การทดสอบ และออกใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร สำหรับการพัฒนายกระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเยือนประเทศไทย

ดาเมียน ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CIO World Business ถึง ความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นหนึ่งในหัวใจความสำเร็จในการปฏิรูปองค์กรไปสู่ดิจิทัล โดยกล่าวว่า

“การเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ ต้องการที่จะสานต่อและตอกย้ำเรื่อง การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้เสริมทักษะด้านดิจิทัล หลักจากโรคระบาดได้สร้างประสบการณ์และบังคับให้คนต้องทำงานออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างทางทักษะดิจิทัล”

“ดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และการเข้ามาของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัว เดินหน้าธุรกิจให้ได้ต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีไอซีทีและดิจิทัล ทั้งการแพทย์ การศึกษา และธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ดังนั้นการสร้างทักษะด้านดิจิทัลจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายให้ประสบความสำเร็จ”

ย้ำทักษะดิจิทัล คือสิ่งสำคัญของคนทำงาน

“ทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรในวัยทำงานเป็นสิ่งสำคัญ จากประสบการณ์ของ ICDL_พบว่าช่องว่างของทักษะดิจิทัลในคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่ในหลายๆ ประเด็น จากข้อมูลของเราพบว่า คนส่วนมากยังเข้าใจผิดถึงทักษะของตัวเอง ซึ่งในประเทศไทยช่องว่างของทักษะดิจิทัลยังห่างอยู่เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมีนัยสำคัญ แต่โชคดีที่เราพบว่า รัฐบาลมองเห็นและเข้าใจประเด็นเรื่องทักษะดิจิทัล”

ดาเมียน โอซัลลิแวน ประธานบริหารมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป

สิ่งสำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้กระบวนการพัฒนาดิจิทัลสกิลเกิดขึ้นในวงกว้าง และประสบความสำเร็จ คือ ภาวะผู้นำ ทั้งภาวะผู้นำของภาครัฐที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ และผู้นำขององค์กรต่างๆ ที่จะทำให้บุคลากรในภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม”

“นี่คือบทบาทสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่จัดหาระบบ ให้งบประมาณ รัฐบาลต้องเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะของบุคลากร ซึ่งนั่นจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จตั้งแต่บนลงล่าง” ดาเมียน กล่าว

การลงทุนกับ คน คือประเด็นสำคัญ

“สิ่งสำคัญสำหรับการเดินหน้าไปสู่ Digital Transformation คือ คนที่มีแนวคิดดิจิทัล ไม่ใช่ระบบหรือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า คนในยุคดิจิทัลจำเป็นมีทักษะด้านดิจิทัล ที่ได้รับการสั่งสม เรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และระบบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบการศึกษา หรือการเรียนรู้หลังจากจบการศึกษา เข้ามาสนับสนุน”

“การลงทุนให้ทักษะด้านดิจิทัลกับคน จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา Digital Transformation ขององค์กร เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ นั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็เพราะมีคนที่เข้าในทักษะด้านดิจิทัลเป็นผู้ขับเคลื่อน”

“นวัตกรรมต่างๆ ก็ล้วนเกิดจากคน ซึ่งหลายๆ ครั้งการเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้คน สามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆ เลย”

“แน่นอนว่าเทคโนโลยีระดับองค์กรจะก้าวหน้าขึ้นทุกวัน AI, IoT, Cloud และอื่นๆ ที่จะตามมา ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ดังนั้นบทบาทหน้าที่สำคัญของระดับบริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความสามารถของคน” ดาเมียน กล่าว

ICDL พร้อมสนับสนุนการสร้างทักษะดิจิทัล

“ICDL เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการสร้างทักษะดิจิทัล โดยไม่ได้ทำแค่ประเมินสถานการณ์ปัญหาของทักษะทางดิจิทัล แต่เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมที่จะสามารถเข้ามาปิดช่องว่างนั้นได้ แต่ในการทำตรงนั้นมันประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัย”

“อาทิ ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ความพร้อมของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่ต้องเตรียมทักษะของคน รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่เป็นหนึ่งเดียว มองเป้าหมายของประเทศร่วมกัน รวมถึงกระบวนการหรือเครื่องมือที่นำมาใช้อบรม เรียนรู้ทักษะที่มีประสิทธิภาพ”

ถ้าเรามองถึงแรงงานอนาคต การสร้างทักษะด้วยกระบวนการศึกษานอกมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ได้รับประกาศนียบัตรกำลังอยู่ในกระแสความต้องการ ที่เราเรียกว่า Micro Credential Program ซึ่ง ICDL เป็นหนึ่งในสถาบันการอบรมและทดสอบที่หลายบริษัททั่วโลกให้การยอมรับถึงประกาศนียบัตรดิจิทัล ทักษะดิจิทัลในระดับอุตสาหกรรม”

ตัวอย่าง Badge และ Certificate แบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ICDL
ตัวอย่างการใช้งาน ICDL Digital Credentials บนโซเชียลมีเดียรายต่างๆ

“คุณอาจมีคำถามว่า ปัจจุบันเราเห็นโปรแกรมการอบรมทักษะนอกสถาบันการศึกษาแบบออนไลน์หลายๆ หลักสูตร มันต่างอย่างไรกับสิ่งที่ IDCL กำลังทำ?”

“จริงอยู่ที่โปรแกรมออนไลน์ต่างๆ เป็นทางเลือกมากมาย แต่ประเด็นหนึ่งคือ เราพบว่าอัตราการเรียนจบหรือสำเร็จค่อนข้างต่ำ เพราะการอบรมทักษะในลักษณะนั้นต้องอาศัยแรงจูงใจในการเรียนมากเป็นพิเศษ และระบบก็อาจไม่ได้เอื้อหรือสนับสนุนให้กับผู้เรียนประสบความสำเร็จ”

“แต่สิ่งที่ ICDL_เชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับคือ ระบบการอบรมทักษะ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทดสอบความรู้ที่เข้มข้น ที่ส่งผลต่อระดับความน่าเชื่อถือของใบประกาศที่ได้”

“โมเดลของ ICDL_คือ การเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครื่องมือ สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อจะสร้างระบบการเรียนรู้ที่ครบวงจร ให้คน พนักงาน หรือนักเรียนนักศึกษา อีกทีหนึ่ง”

“อาจกล่าวได้ว่า ICDL_เป็นผู้ได้สร้างมาตรฐานการเรียน ที่ยกระดับการเรียนมากไปกว่าการให้เอกสารการเรียนอย่างเดียว เรามีเครื่องมือ ที่ครบวงจรในการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทั้งเนื้อหา การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ จนถึงการออกประกาศนียบัตรดิจิทัล”

ต้องปรับทัศนคติไปสู่ การสร้างทักษะตลอดชีวิต

ขณะที่ ทีน่า วู ผู้จัดการทั่วไป_ICDL สิงคโปร์ กล่าวเสริมว่า “ในประเทศสิงคโปร์ มีแนวนโยบายการพัฒนาทักษะให้คนที่สามารถนำมาปรับเป็นแนวคิดได้ กล่าวคือ ประเทศสิงคโปร์มีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากร ดังนั้นต้นทุนเดียวที่มีคือ ทรัพยากรคน บทเรียนจากสิงคโปร์คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้ประเทศเจริญ และมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นำของประเทศ ซึ่งหลักการนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับระดับองค์กรเช่นกัน”

ทีน่า วู ผู้จัดการทั่วไป_ICDL สิงคโปร์

“ขอเน้นย้ำว่า ในถนนแห่งการพัฒนาองค์กร หรือประเทศให้ก้าวไปสู่อนาคตดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ เรื่องหลักๆ คือ แนวคิด (mindset) ของทุกคน ที่ต้องสนใจการพัฒนาในทุกๆ ทักษะดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานในระดับไหนก็ตาม ทัศนคติต้องปรับไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเราอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว”

“ผู้บริหารองค์กรต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารคน เพิ่มองค์ความรู้ให้คน ยินดีที่จะผลักดันพนักงาน สร้างความกระตือรือร้น ให้แต้มต่อ แรงจูงใจให้เกิดการยกระดับทักษะของบุคลากรและตนเอง”

“ในขณะที่ถ้ามองถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนในระดับประเทศ ขอให้ความเห็นว่า ประเทศไทยกำลังมาถูกทางที่เน้นไปที่การพัฒนาทักษะดิจิทัลของคน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีความพร้อม”

“เพราะบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลที่ดีกว่า ชำนาญกว่า จะทำให้เกิดการลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด และสร้างนวัตกรรมได้ ประเทศไทยก็จะสามารถก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลิตผลอย่างแท้จริง” ดาเมียน สรุป

Featured Image: Image by gpointstudio on Freepik

Leave a Response