Wednesday, April 24, 2024
CIO TalkDigital TransformationVideos

CIO World Business Talk: EP01 Digital Transformation ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจในปี 2565

บทสัมภาษณ์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่ให้ความเห็นถึง ประเด็นสำคัญของ Digital Transformation ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจในปี 2565

ารดำเนินธุรกิจในภาวะที่จาก COVID-19 เป็นต้วเร่งให้ทุกองค์กรต้องปฏิรูปกระบวนการทำงาน กระบวนการทางธุรกิจ การบริการลูกค้า และคู่ค้า ก้าวเข้าสู่เรื่องของ Digital_Transformation อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลายธุรกิจ หลายองค์กร รวมถึงพนักงานต่างปรับตัวกับการทำงานแบบผสามผสาน ที่เรียกว่า hybrid workplace อาศัย เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Collaboration Tools บนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

CIO World Business มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในบริบทของสถานการณ์ปี 2565 มีประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างที่องค์กรจะต้องให้ความสนใจ อาทิ

  • ประเด็นทางเทคโนโลยี การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ metaverse, AI, 5G
  • ประเด็นทางกฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายดิจิทัลที่จะเกิดขึ้น? การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล?
  • ประเด็นเรื่องระบบการเงินดิจิทัล
  • ประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัย

รวมถึงการพูดคุยหลักการเรื่อง Data Driven Business-Organization จะพัฒนาไปอย่างไร การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไอที ดิจิทัลขององค์กร จะเปลี่ยนไปอย่างไร มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญ cloud – hybrid cloud

และข้อแนะนำสำหรับผู้บริหารด้านไอที ดิจิทัล และสายงานอื่น ในปีนี้จะต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม Mindset เดิม อย่างไรบ้าง

การสัมภาษณ์นี้อยู่ในส่วนของการเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่ชื่อว่า  CIO World Business Talk โดยตั้งเป็นรายการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล นำเสนอ ข้อมูล แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารองค์กรด้วยระบบไอทีและดิจิทัลระดับองค์กร

ตลอดจนกรณีศึกษาความสำเร็จจากผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างโอกาสและสร้างความสามารถแข่งขันขององค์กร ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ยูทูป พอดคาสต์ รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ ในเครือข่ายของผู้ผลิตรายการ โดยรวบรวม วิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสาขาความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีไอซีที ดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม อาทิ

  1. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital_Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
  2. ดร.พีรเดช ณ น่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาฯ
  3. รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า
  4. ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ปฐม อินทโรดม ที่ปรึกษา ICC International, กรรมการบริหาร Thailand e-Business Centre (TeC) กรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, ผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
  6. อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านสื่อดิจิทัล อนุกรรมาธิการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษาเกี่ยวกับดาวเทียมและสื่อดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของรัฐ คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา อาจารย์พิเศษด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคลิปใหม่ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ไอซีที-ดิจิทัล สำหรับองค์กรธุรกิจได้ที่

เว็บไซต์ www.cioworldbusiness.com

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/cioworldbusiness

ทวิตเตอร์ twitter.com/cio_business

CIO World Business Talk: EP01 Digital Transformation ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจในปี 2565