Thursday, June 13, 2024
NEWS

ดีอีเอส เร่งเครื่อง ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับผู้มีรายได้น้อย

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2565  

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ดีอีเอส กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการะทรวงดิจิทัลฯ ชัยวุฒิ มีนโยบายให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ทำโครงการฟรีอินเทอร์สำหรับผู้มีรายได้น้อยเสร็จโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2565  ตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่มีนโยบายให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ดีอีเอส

และให้เร่งจัดทำโครงการฟรีอินเทอร์เน็ตผู้มีรายได้น้อยเสร็จโดยเร็ว โดยมี เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม ห้องประชุม mdes 2 ชั้น 9 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฟรีไวไฟเพื่อผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนเป้าหมาย โดยเป้าหมายของโครงการคือ

(1)ลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนเป้าหมาย

(2)ส่งเสริมการสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายผ่านอินเตอร์เน็ต

(3)ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการให้บริการและการให้ข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการโอนเงิน การสื่อสาร เป็นต้น

ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำหรับดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตลอดจนข้อมูลชุมชน ของหน่วยงานต่างๆ

อาทิ ข้อมูลชุมชนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ ข้อมูลชุมชนแออัดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้คาดว่าในระยะแรก จะเร่งดำเนินการสำหรับชุมชนแออัดและชุมชนผู้มีรายได้น้อยได้มากกว่า 2,000 ชุมชนทั่วประเทศ

ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัล เร่งผลักดันให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน

ทั้งการทำงาน การศึกษ การติดต่อสื่อสาร และกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนวทางผลักดันให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนมีค่าบริการราคาถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่าย