Wednesday, April 17, 2024
NEWS

ETDA มอบของขวัญวันเด็ก เปิดคลังความรู้ ETDA Digital Citizen เอาใจวัยใสยุคดิจิทัล

ETDA  มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2565 เปิดกล่องคลังความรู้ ชู“คู่มือคนไทย Go Cyber ฉบับวัยใส วัยเก๋า”  เอาใจวัยใสยุคดิจิทัล ท่องโลกไซเบอร์ อย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2565 เปิดกล่องคลังความรู้ ชูคู่มือคนไทย Go Cyber ฉบับวัยใส วัยเก๋า” จากหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) หลักสูตรน้องใหม่ ภายใต้โครงการ Internet for Better Life เอาใจวัยใสยุคดิจิทัล ท่องโลกไซเบอร์ อย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน

ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA

ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากที่ ETDA และพาร์ทเนอร์ ได้เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ETDA Digital Citizen โดยอิงมาตรฐานจากกรอบ DQ Framework เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นต้นแบบหลักสูตรและคู่มือในการถ่ายทอดความรู้ อบรม

รวมถึงเป็นกรอบแนวทางในการผลิตเนื้อหาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยออนไลน์ แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เยาวชนและผู้สูงอายุสู่การเตรียมพร้อมให้คนไทยในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ซึ่งหลักสูตร ETDA Digital Citizen ได้ถูกพัฒนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบไปด้วย หลักสูตร คู่มือและสื่อการเรียนรู้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำร่องใช้ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าเยาวชนและผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตรนี้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

และเพื่อขยายฐานให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ผ่านหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2564 หรือ Thailand Internet User Behavior 2021 ของ ETDA เราพบว่า กลุ่ม Gen Z (อายุน้อยกว่า 21 ปี)  ทุบสถิติใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง 5 นาที ชนะกลุ่ม Gen Y  (อายุ 21-40 ปี) อดีตแชมป์ 6 สมัยที่ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด

โดยกลุ่ม Gen Z ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับการเรียนออนไลน์ ดูรายการโทรทัศน์ ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์และติดต่อสื่อสารออนไลน์  ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้นำ“คู่มือคนไทย Go Cyber ฉบับวัยใส วัยเก๋า”

ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อเรียนเรียนรู้ของหลักสูตร ETDA Digital Citizen มาเปิดให้น้อง ๆ เยาวชน รวมถึงคนไทยที่สนใจได้ดาวน์โหลดไปศึกษาและอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ท่องโลกไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

“คู่มือคนไทย Go Cyber ฉบับวัยใส วัยเก๋า” มีเนื้อหารายละเอียดพัฒนามากจากกรอบ DQ Framework ที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและบริบทของคนไทย ประกอบด้วย

1.ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน

2.ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น

3.ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ

4.ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์และ 5.ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ