Friday, March 31, 2023
NEWSTechnology

ดีป้า ชี้ท่องเที่ยวไทยเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบ คาดยกระดับสู่ท่องเที่ยว 4.0 ในระยะเวลา 5 ปี

ดีป้า เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคการท่องเที่ยวไทยอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวโน้มที่จะเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวของประเทศสู่ท่องเที่ยว 4.0 ภายในระยะเวลา 5 ปี

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีแรกโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

โดยผลสำรวจดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลการสำรวจ Digital Density Index Series ที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมไปแล้วก่อนหน้านี้

ผศ.ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ 2.0 ซึ่งสูงกว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมที่มีอัตราการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ 1.0 – 2.0

เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันกับตลาดโลกด้วยการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบกับความต้องการที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา

“แม้ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศอย่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับเศรษฐกิจ 1.0 – 2.0 แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งส่งสัญญาณบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจ 4.0 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยผลสำรวจชี้ให้เห็นช่องว่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นตลาดให้ผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถขยายธุรกิจ โดยภาครัฐเตรียมการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินลงทุนและภาษี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค 4.0 และสามารถปรับตัว พร้อมรับมือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

กษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

ด้าน กษมา  กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการท่องเที่ยวว่า ระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวก การวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการวางแผนธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารจัดการธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การจัดการบัญชี การจัดการคลังสินค้า และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรรหาทรัพยากรบุคคล ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และการจัดการระบบบัญชีเงินเดือน

กษมา กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจึงได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การท่องเที่ยว และอาจยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศสู่การท่องเที่ยว 4.0 ในระยะเวลา 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างยังชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบกับการขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล การขาดแคลนพนักงาน/แรงงานที่มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล และการขาดเงินลงทุนในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวไม่พร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็ก ธุรกิจในครอบครัว และธุรกิจการท่องเที่ยวบางประเภทยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการบางกิจการ อาทิ สปา เห็นว่า ตลาดมีการแข่งขันต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับพื้นฐานเพื่อดำเนินธุรกิจได้

ในงานเดียวกัน ดีป้า ยังจัดให้มีเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไปสู่ยุคท่องเที่ยว 4.0” โดยมี ประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ดีป้า กิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ยุคท่องเที่ยว 4.0 โดยการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ดีป้า ยังมีการรวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดระดับสากล รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) หรือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างตรงจุด อีกทั้งเป็นข้อมูลฐาน (Baseline) สำหรับ Digital Pulse ซึ่งทั้งหมดเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ ดีป้า

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคท่องเที่ยว ปี 2564 รวมถึงผลสำรวจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่ ดีป้า ดำเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th/th/depakm/digital-indicators,

Leave a Response