Sunday, July 21, 2024
eGovernmentGovTechNEWS

ครม. มีมติแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลฯ

ครม. มีมติแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มื่อ 18 มกราคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายชัยชนะ มิตรพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. นายอุดมเกียรติ บุญวรเศรษฐ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. นายพีรเดช ณ น่าน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
  5. นางสาวภัทรา โชติวิทยะกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
  6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และสามารถได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6

(2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดทั้งเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้

(3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย การบริหารทุนหมุนเวียน

(5) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(6) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งการดำเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไป ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(7) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมาย กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ