Tuesday, April 23, 2024
InsurTechNEWS

BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุงเทพประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 นำโดยชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 นำโดยชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565