Saturday, June 3, 2023

archiveE-AGM

InsurTechNEWS

BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุงเทพประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 นำโดยชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)