Monday, July 22, 2024
InsurTechNEWS

BKI รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564

กรุงเทพประกันภัยภาคภูมิใจ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKIได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 จากพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 19 ประจำปี 2564 “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ”

จัดโดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทที่ตระหนักถึงการนำหลักจรรยาบรรณไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาแก่สังคม ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ จริยธรรม

และบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564