Thursday, June 13, 2024
eGovernmentInsurTechNEWS

เอไอเอ ร่วมมือกับ ดีป้า (depa) สร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ ดีป้า (depa) เปิดโลกการศึกษาไทย สร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand

 

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

อไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ E-Learning Center แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI อย่างทั่วถึง เสริมสร้างทักษะและความสามารถใหม่ให้ทัดเทียมสากล พร้อมยกระดับและพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21

เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ของคนไทยทั่วประเทศ โดยงานจัดขึ้น ณ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จ. สิงห์บุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ ชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง

รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ให้การต้อนรับคณะทำงาน

รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ถือเป็นการปลูกฝังให้เรียนรู้ทักษะรอบด้านเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยตั้งแต่ยังวัยเยาว์

รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ซึ่งเยาวชนจะได้เตรียมความพร้อม สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรดิจิทัล รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตามคำมั่นสัญญาของเรา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายในการร่วมมือกับดีป้าเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาทักษะแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

โดยปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหนองปรือพิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านกระอาน จังหวัดสงขลา”

โครงการ AIA Coding School เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือกับดีป้าในโครงการ Coding Thailand จึงนับเป็นการติดอาวุธทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ (CodingThailand.org) ที่ได้รับการพัฒนาโดย ดีป้า และ Code.org เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนและบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง

พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะ Coding, STEM, IoT และ AI แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้นรวม 99 โรงเรียน