Sunday, July 21, 2024
InsurTechNEWS

วิริยะประกันภัย-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ลงพื้นที่แก้ปัญหาช้าง

วิริยะประกันภัย-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ลงพื้นที่แก้ปัญหาช้าง เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกร”ปลูกหญ้าคุณภาพ”

อ.สพ.ญ. ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย พงษ์ทิวา  กฤษณพันธุ์  รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)  ลงพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ  เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

ตลอดไปถึงร่วมหารือในการดำเนินงานในระยะ 2 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเกษตกรผู้ปลูกหญ้าเลี้ยงช้างและเครือข่ายคนรักษ์ช้าง  นอกจากนี้ทางคณะทำงานและกลุ่มวิริยะจิตอาสาได้ร่วมกันนำอาหารมาเลี้ยงช้างอีกด้วย  ณ ปางช้างไร่อ้อมกอดขุนเขา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่งโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ  เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของช้างกว่า 900 เชือกที่อาศัยอยู่ตามปางช้างต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

โดยเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยต้นน้ำจะมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้เรื่องวิธีการปลูกหญ้าและเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงช้างให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ทั้งนี้จะส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการปลูกพืชที่ลดลงมีรายได้ที่มั่นคง ในขณะที่ปลายน้ำจะทำให้ปางช้างมีแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและสามารถจัดซื้อได้โดยตรงกับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม