Wednesday, November 29, 2023
HealthTechNEWS

หมอรามาฯ รับรางวัล Outstanding Technologist Awards จากผลงาน พัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็ง

Outstanding Technologist Awards

TMA และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัล Outstanding Technologist Awards นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 66 ผลักดันงานวิจัยใช้งานและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ

มาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำทุกปี พ.ศ. 2566 ภายในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ที่ในปีนี้นำเสนอเมกะเทรนด์เกี่ยวกับ Healthy Living Tech

โดย รางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย 2 หมวดรางวัลคือ หนึ่ง รางวัลนักเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น ผู้ได้รางวัลคือ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง และร.ศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงาน การค้นพบและวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ผ่านการแปลงพันธุกรรมตัวรับแอนติเจนจำเพาะ chimeric antigen receptors T-cell (CAR-T) ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ (ซ้าย) ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม ราชูปถัมภ์ มอบช่อดอกไม้ รางวัลนักเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น ให้ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง และร.ศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

ขณะที่ นักเทคโนโลยีดีเด่นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 คน คือ รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข และคณะ ภาควิชวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน เทคโนโลยีเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

และผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน

อีกหมวดรางวัลคือ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้ค้นพบและวิจัยเทคโนโลยีฐานในการสังเคราะห์ยา และ ผศ.ดร. กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ผู้ค้นพบและวิจัยโครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

Outstanding Technologist Awards
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ (ซ้าย) ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม ราชูปถัมภ์ มอบรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ แก่ ดร.ภก.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้ค้นพบและวิจัยเทคโนโลยีฐานในการสังเคราะห์ยา

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยผู้ชนะรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม”

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้งาน และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาและต่อยอดการค้นพบเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

งาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 นอกจากจะเป็นการมอบรางวัลแล้ว ยังมีงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ Healthy Living การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบสนองการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี โดยมีการนำเสนอข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิต อาทิ

สร้างแรงบันดาลใจแห่งอนาคตของการมีสุขภาพที่ดี ร่วมบรรยาย โดย อนุชา มาจําปา Country Head, Thailand ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน ที่บรรยายในเรื่อง เมกะเทรนด์, Living a Healthy Life โดย อริยะ พนมยงค์ Co-CEO บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) และ CEO & Founder บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล จํากัด

เจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีกว่า ก่อนจะมาเป็น อาหารเพื่อชีวิต โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่ ผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก และการคิดนอกกรอบจากผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสู่สมาร์ทโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในหลากมิติ แตกยอดธุรกิจสู่รายได้และอนาคตที่ยั่งยืน โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

งาน TechInno Mart การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากไทยและต่างประเทศมาให้จับคู่ธรกิจ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา และที่สำคัญเพื่อดันนวัตกรรมงานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวม 17 ผลงาน

Outstanding Technologist Awards

และ TechInno Community เพื่อการสร้างโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพและองค์กรชั้นนำ การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเงินทุน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการพัฒนาและความร่วมมือทางธุรกิจ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า “Healthy Living เป็นเมกะเทรนด์ในโลกอนาคตที่กำลังถูกจับตามอง เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและมีความสมดุลทั้งกายและใจ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

“การจัดงานในปีนี้จึงมุ่งเน้นให้สามารถนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งาน เราจึงเปิดเวทีให้นักวิจัยที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยเหล่านี้ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่คนในวงกว้าง”

Leave a Response