Wednesday, April 24, 2024
CIO TalkSmart CityVideos

CIO World Business Talk: EP24 Smart City ในปี 2566

Smart City

สัมภาษณ์พิเศษ ฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วี.เค. อินเตอร์ (จำกัด) ภาพรวมของพัฒนาการ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart City

พูดคุย อภิปราย แลกเปลี่ยน เรื่องพัฒนาการของ Smart_City ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ด้วยแง่มุมทางเทคโนโลยีและโซลูชันที่น่าสนใจ จากวิสัยทัศน์ของ ฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วี.เค. อินเตอร์ (จำกัด)

มุมมองของ ฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล กับภาพรวมของพัฒนาการ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ_Smart City สำหรับประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง ระดับบ้านที่อยู่อาศัย ระดับองค์กรธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ระดับเมือง ?

พัฒนาการของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในเรื่องใด จะได้รับการพัฒนามากที่สุด เพราะเหตุใด

การพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ การท่องเที่ยวและโรงแรม หรือโรงงานอัจฉริยะ ในปี 2566 จะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไร มีการลงทุน หรือโซลูชันใดที่น่าติดตาม และสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้

ปัจจุบัน ผู้บริหารองค์กร ต่างเข้าใจถึงประโยชน์และความจำเป็นของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการิเริ่มโครงการ โรงงาน องค์กร หรือธุรกิจอัจฉริยะ

ปัจจัยหรือองค์กรประกอบความสำเร็จของโครงการเหล่านั้นคืออะไร และปัญหาหรืออุปสรรคเรื่องใดที่ต้องรีบแก้ไข เพื่อให้ประเทศ องค์กร ชุมชน หรือประชาชน สามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จของ Smart_City

CIO World Business Talk: EP24 Smart City ในปี 2566

ดู CIO World Business Talk ตอนอื่นๆ

CIO World Business Talk: EP23 ภัคธภา ฉัตรโกเมศ กับภาระกิจ การขยายธุรกิจของฟอร์ติเน็ตในประเทศไทย

CIO World Business Talk: EP22 Bluebik Titans สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ด้วยบริการ Cybersecurity

CIO World Business Talk: EP21 วางกลยุทธ์ Digital CRM ด้วย MAAI by KTC

CIO World Business Talk: EP20 Digital Business Transformation

CIO World Business Talk: EP19 Cybersecurity Challenges After Endemic