Thursday, June 13, 2024
ESGFinTechNEWSSustainability

Sirius โปรแกรมความร่วมมือ ช่วย MSME ก้าวสู่ความยั่งยืน

Sirius

13 ผู้นำด้านโมบาย วอลเล็ต และธนาคารดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก ร่วมลงนามโครงการ Sirius เพื่อ MSME เร่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืน

ปรแกรม Sirius_(Sustainability Innovation for Regenerative & Inclusive Purpose) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านฟินเทคชั้นนำ 13 ราย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSMEs) ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

โปรแกรม Sirius คือโครงการริเริ่มส่งเสริมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน MSMEs ที่ดำเนินงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลในเส้นทางสู่ความยั่งยืน โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

และแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดตรงกัน เพื่อสนับสนุน MSMEs ในเส้นทางสู่ความยั่งยืน ช่วยให้ MSMEs เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืน และยกระดับ MSMEs ด้วยโอกาสในการการเติบโตใหม่ๆ

บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารโลก จะร่วมมือกับแอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อพัฒนา และผลักดันชุดเครื่องมือจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนดิจิทัล (Digital Sustainability Impact Management Toolkits) ให้เป็นที่ยอมรับภายใน 2 ปี ข้างหน้า

ชุดเครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพของ MSMEs ในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมมาใช้ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนของ MSMEs ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดมุ่งสู่เส้นทางการพัฒนาที่ก่อให้เกิดคาร์บอนต่ำ

เพื่อสนับสนุน MSMEs ให้เริ่มต้นการเดินทางสู่ความยั่งยืน Gprnt ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) จะร่วมมือกับแอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อจัดหาโซลูชันสำหรับจัดทำรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำหรับ MSMEs เพื่อให้ MSMEs สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นระบบตามเกณฑ์สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) พื้นฐาน

ทั้งนี้ Gprnt จะช่วยเสริมประสิทธิภาพโครงการ Sirius โดยการแบ่งปันกลวิธีที่ MSMEs สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ เงินทุน และห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น

ในงานเปิดตัว พาร์ทเนอร์ภาคอุตสาหกรรมจาก 11 ประเทศ จำนวน 13 ราย ได้แสดงเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Sirius ซึ่งประกอบไปด้วย AlipayHK (เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน) ธนาคาร ANEXT (สิงคโปร์) Bigpay (มาเลเซีย) bKash (บังกลาเทศ)

DANA (อินโดนีเซีย) GCash (ฟิลิปปินส์) Hipay (มองโกเลีย) Kakao Pay (สาธารณรัฐเกาหลี) MPay (เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน) TNG Digital (มาเลเซีย) TossPay (สาธารณรัฐเกาหลี) TrueMoney (ไทย) และ Zalopay (เวียดนาม)

สถานการณ์ของ SME กับการก้าวสู่ยั่งยืน

บริษัทและธุรกิจในปัจจุบันเผชิญข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานที่เพิ่มมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน และพาร์ทเนอร์ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเปิดเผยและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คิดเป็นร้อยละ 90 ของธุรกิจทั้งหมด และร้อยละ 50 ของการจ้างงานทั่วโลก แต่ด้วยขนาดที่เล็ก ธุรกิจเหล่านี้จึงขาดความสามารถ และกลไกการรวบรวมข้อมูลสำหรับการรายงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

MSMEs ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทขนาดใหญ่ ยิ่งเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นจากความซับซ้อนของกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการรายงาน ประกอบกับทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงานความยั่งยืนพื้นฐาน ตลอดจนต้นทุนที่สูงในการใช้โซลูชันเกี่ยวกับเทคโนโลยี และบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโซลูชันการรายงานความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ

ขณะที่บริษัทข้ามชาติต่างมุ่งมั่นลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์มุ่งมั่นเช่นเดียวกัน ผู้ค้าปลีกในพื้นที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุน MSMEs รวมถึงผู้ประกอบการที่ดำเนินงานผ่านช่องทางดิจิทัล ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน จึงมีความเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ควรร้องขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญเหล่านี้