Monday, March 4, 2024

archiveSustainable Development

Articles

เคทีซี กับเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน สร้างสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เปิดใจผู้นำความเปลี่ยนแปลง เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ผู้สร้างแรงขับเคลื่อนเชิงนโยบายเป้าหมาย และแนวปฏิบัติการจัดการด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ผู้ผลักดันสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของเคทีซี